Skattefrie gavekort 2021

Personalekurser.dk er din genvej til efteruddannelse og ny viden inden for HR, personalejura, ansættelsesret, løn, personalegoder, medarbejderudvikling, ledelse og projektstyring m.v. til ledere og medarbejdere på alle niveauer.

nyhed_Skattefrie gavekort 2021
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 2. april 2021

Skattefrie gavekort 2021

Efter vedtagelsen af lovforslag L 161 den 23. marts 2021 er der nu indført en særskilt skattefritagelse i 2021 af gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr., givet af en arbejdsgiver til en medarbejder, som kan benyttes i oplevelsesøkonomien i 2021. Loven gælder  fra 1. januar 2021.

Desuden er arbejdsgiverbetalte Corona-tests og værnemidler blevet skattefritaget, arbejdsgivere er sikret fradragsret for udgifter til tests og værnemidler og Corona-støtte, som er tilbagebetalt senest 3 år efter modtagelsen, er også blevet skattefritaget.

Her følger en kort gennemgang af de nye regler for gavekort som kan benyttes i oplevelsesøkonomien i 2021:


Gavekort som i 2021 kan benyttes i oplevelsesøkonomien
Ligningsloven §16 (i særdeles snævre kredse også kendt som ’personalegode-paragraffen’) får et nyt stykke:

»Stk. 17. Værdien af gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser m.v., restaurationsydelser m.v. og forlystelsesydelser, herunder hos museer, teatre og biografer m.v., i Danmark eller et andet EU/EØS-land beskattes ikke, hvis personen i kalenderåret 2021 erhverver ret til gavekortet som led i et ansættelsesforhold, og den samlede værdi af sådanne gavekort modtaget som led i et eller flere ansættelsesforhold, ikke overstiger et beløb på 1.200 kr. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis tilkøb omfattet af 1. pkt. Såfremt den person, der erhverver gavekortet som led i et ansættelsesforhold, mod betaling ombytter eller afstår gavekortet, finder 1. pkt. ikke anvendelse. Uanset kildeskattelovens § 43, stk. 1, anses gavekort omfattet af 1. pkt. ikke for A-indkomst, uanset om gavekortet ombyttes efter 3. pkt., medmindre den samme arbejdsgiver tildeler den ansatte gavekort, der overstiger den i 1. pkt. nævnte beløbsgrænse.«

Hvis den beløbsmæssige grænse på 1.200 kr. overskrides, skal den ansatte beskattes af hele værdien af det eller de modtagne gavekort.

For at sikre, at skattefritagelsen målrettes støtte af de virksomheder, som gavekortet kan bruges til, og ikke medfører skattefritagelse af kontant løn, er gavekortet ikke omfattet af skattefritagelsen, hvis den ansatte ombytter gavekortet til kontanter. I så fald skal den ansatte selv oplyse den skattepligtige værdi på sin årsopgørelse.

Modtager en ansat gavekort fra flere arbejdsgivere, som tilsammen overskrider beløbsgrænsen på de 1.200 kr., skal medarbejderen også selv oplyse værdien af de skattepligtige gavekort på sin årsopgørelse.

Holder den enkelte arbejdsgiver sig til at give 'oplevelsesgavekort' op til 1.200 kr., bliver der altså aldrig tale om indberetningspligt til eIndkomst for arbejdsgiveren. Ombyttes gavekort til kontanter bliver det dog skattepligtigt, men medarbejderen skal altså. som nævnt ovenfor, selv medtage beløbet på på sin årsopgørelse.


Kommentar
Denne særlige gavekortstype som kan benyttes i oplevelsesøkonomien i 2021, må ikke forveksles med reglerne for arbejdsgiverbetalte påskønnelser (personalegoder), der falder ind under bagatelgrænsen på 1.200 kr. årligt (2021-sats). De regler lever fortsat deres eget liv.

Gavekort (generelt) har ofte en relativt bred anvendelsesmulighed og bliver derfor i praksis sidestillet med kontanter. Derfor vil ansatte, der får foræret et gavekort fra deres arbejdsgiver, som udgangspunkt være skattepligtige af gavekortet, uanset værdien af gavekortet. Sådanne gavekort, som sidestilles med kontanter, anses – lige som den kontante del af en lønmodtagers løn – for A-indkomst. Dette indebærer, at arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af gavekortet og indberette gavekortet til eIndkomst for den måned, hvori gavekortet gives.

Efter praksis er julegaver i form af et gavekort til f.eks. én bestemt navngiven restaurant skattefri for den ansatte, hvis der er tale om gavebevis, der alene kan anvendes til f.eks. dagens skipperlabskovs, og den samlede værdi af personalegoder i løbet af året ikke overstiger et samlet beløb på 1.200 kr. (2021-sats). Et gavekort til overnatning på et hotel kan efter praksis ligeledes gives skattefrit, hvis værdien er under beløbsgrænsen.

Hvorvidt gavekort kan anses for naturalier og omfattes af bagatelgrænsen for mindre personalegoder beror på en konkret vurdering. Det har dog i administrativ praksis været en klar betingelse, at gavekortet ikke må kunne ombyttes til kontanter.

De nuværende regler i betalingsloven betyder imidlertid, at forbrugere i praksis næsten altid vil være sikret retten til at ombytte et gavekort til kontanter, da hovedparten af alle gavekort i dag er elektroniske.
Men hvis man gør det, gælder skattefritagelsen altså ikke. Som nævnt ovenfor bliver gavekort der ombyttes til kontanter skattepligtige, men medarbejderen skal altså selv huske at medtage beløbet´på på sin årsopgørelse. Hvis medarbejderen ellers husker det...

En lønmodtager/skatteyder kan straffes for overtrædelse af Skattekontrolloven, hvis lønmodtageren forholder sig 'alt for afslappet' til indholdet af sin årsopgørelse. Dvs. det er lønmodtagerens eget ansvar, at der på årsopgørelsen oplyses korrekte beløb. Der var jo en (god) grund til, at det tidligere hed en ’selvangivelse’. Man skal ’selv angive’ de korrekte beløb…

Oplyser en lønmodtager ikke på sin årsopgørelse, at han har modtaget et skattepligtigt gavekort, er der tale om en dadelværdig handling. Straffen bliver formentlig et 'adfærdsregulerende dask i nakken' i form af en bøde.

Gavekort givet inden lovforslaget blev vedtaget
Det bemærkes, at arbejdsgivere fra den 1. januar 2021 og frem til, at lovforslaget blev vedtaget den 23. marts 2021, skulle foretage indberetning og indeholdelse efter de gældende regler, hvis der i perioden 1. januar - 23. marts 2021 er givet gavekort til medarbejdere. Hvis arbejdsgiveren har givet ansatte gavekort i denne periode, skal arbejdsgiverne derfor huske at rette de tidligere foretagne indberetninger, så den ansatte ikke beskattes af værdien af skattefri gavekort i 2021.

Til natbordet
Lovforslaget som det er vedtaget i Folketinget til behageligt selvstudium
Her kan du også præcist se, hvad disse gavekort er tiltænkt at kunne benyttes til.


Sagsgang
Fremsat 10-02-2021
Behandlet / henvist til udvalg 25-02-2021
Frist for spørgsmål 02-03-2021
Frist for ændringsforslag 08-03-2021
Frist for svar 08-03-2021
Politisk drøftelse 11-03-2021
Betænkningsafgivelse planlagt til 11-03-2021
2. behandling 16-03-2021
Vedtaget på 3. behandling 23-03-2021


Relevante kurser der bl.a. behandler gaver fra arbejdsgiver
Aktuel Løn 2021
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder 2021