Velkommen til Personalekurser.dk


Denne hjemmeside er genvejen til dig, der leder efter de helt rigtige personalekurser til at vedligeholde din faglige viden og som led i din løbende efteruddannelse.
Uanset om du er en fagligt rutineret medarbejder eller er ny på jobområdet er du kommet til det helt rigtige sted.

Vi viser vej til kurser om særligt opmærksomhedskrævende områder inden for HR, personalejura, ansættelsesret, HR-jura, løn og personalegoder, medarbejderudvikling, ledelse og projektstyring, personlig udvikling m.v. til medarbejdere på alle karrieretrin.

Siden bliver løbende opdateret med faglige artikler og opmærksomheder, der gerne skulle gøre dig klogere på den finurlige verden af løn- og personaleforhold og ansættelsesret.


Læring varer hele livet

Aktuelle personalekurser

Aktuel Løn 2022

Med et løbende opdateret kursusprogram tager vi pulsen på løn- og personaleområdet og fokuserer på aktuelle problemstillinger og opmærksomheder i 2022, - herunder Skattestyrelsens sandsynlige kontrolområder, – og ikke mindst muligheder og løsninger.

Gå til kursusbeskrivelsen

Aktuel Løn 2022

Aktuel Løn 2022
Aktuel Ansættelsesret

Det arbejds- og ansættelsesretlige område bliver løbende reguleret, og arbejdsgivere skal i dag navigere i mere og mere kompliceret og kompleks lovgivning, så det kan være vanskeligt at få overblik over, hvilke regler der gælder i hvilke situationer. Ikke mindst Covid-19s betydning i relation til ansættelsesretlige overvejelser...

Gå til kursusbeskrivelsen

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret
Barsel & Forældreorlov

Bliv opdateret på de nye regler i barselsloven samt lov om lønmodtageres ret til fravær af særlige familiemæssige årsager, som træder i kraft i 2022. Vi kigger nærmere på øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder, barselsorlovsperioden, barselsdagpengefordeling m.v.

Gå til kursusbeskrivelsen

Barsel & Forældreorlov

Barsel & Forældreorlov
Ansættelseskontrakter

Alt du skal vide om udarbejdelse af ansættelseskontrakter, indhold, detaljer og opmærksomheder. Hvad siger loven og reglerne? Lidt tips og tricks får du også med hjem.

Gå til kursusbeskrivelsen

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter
Ferieloven

Pr. 1/9 2020 gik vi alle over til at afholde ferie efter ’samtidighedsprincippet’ På dette kursus får du et komplet overblik over ferieloven, og naturligvis også alle ændringerne og de nye regler, så du forstår at anvende loven korrekt i dit daglige arbejde.

Gå til kursusbeskrivelsen

Ferieloven

Ferieloven
Personalegoder | Skat & Moms

Alle vil gerne have skattefri personalegoder. Men lige pludselig sprænger 'skattebomben' alligevel! Personalegoder kan være et særdeles udfordrende område at bevæge sig ind på. Især når det kommer til beskatning eller ikke. Der er mange faldgruber og plads til misforståelser. Dem får du ryddet helt af vejen på dette kursus...

Gå til kursusbeskrivelsen

Personalegoder | Skat & Moms

Personalegoder | Skat & Moms
Opsigelse af medarbejdere

Hvilke love og regler skal iagttages når medarbejdere skal opsiges? Hvordan er reglerne for bortvisning og fritstilling? Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver og medarbejdere? Hvordan sikrer man medarbejdere en værdig afsked?

Gå til kursusbeskrivelsen

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere
Tilbage til arbejdspladsen - efter Corona

Virksomhedens medarbejdere har ikke set hinanden specielt meget i det forgange år. Nu vender de tilbage til arbejdspladserne rent fysisk, og skal finde tilbage til 'normale tider' igen i forhold til interaktion, samarbejde og kommunikation...

Gå til kursusbeskrivelsen

Tilbage til arbejdspladsen - efter Corona

Tilbage til arbejdspladsen - efter Corona
Personlig gennemslagskraft

Føler du dig usikker og tænker du på, hvordan du får andre til at lytte? Føler du dig ikke som en naturlig taler? Tag det bare roligt! Det kan læres.... På dette kursus lærer du at trænge igennem med dit budskab.

Gå til kursusbeskrivelsen

Personlig gennemslagskraft

Personlig gennemslagskraft

Fagligt netværk

Savner du nogle at kunne sparre med i dagligdagen om dine faglige udfordringer og problemstillinger?

Så bliv medlem af vores faglige netværk 'HR, Personale & Løn'. Her får du hjælp til at udvikle og forbedre dine færdigheder på HR-, personale-, og lønområdet. Lige som du får adgang til uvurderlig erfaringsudveksling med de øvrige medlemmer fra andre virksomheder og de til netværket tilknyttede fageksperter og rådgivere.
Du bliver desuden holdt opdateret med de nyeste love og regler på HR-, personale-, og lønområdet.
Alt sammen noget, der vil være med til at fremme din karriereudvikling og styrke dig i din arbejdsdag.

Vores faglige netværk faciliteres af eksperter og rådgivere fra DLA Piper - en af Danmarks største advokatvirksomheder.

Man kan ikke overvurdere værdien af et medlemskab af et stærkt og fagligt professionelt netværk. Du er aldrig alene med et netværk i ryggen...

Fremhævet artikel

 

Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser    |   Dato: 27. maj 2021

 

Efter vedtagelsen af lovforslag L 161 den 23. marts 2021 er der nu indført en særskilt skattefritagelse i 2021 af gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr., givet af en arbejdsgiver til en medarbejder, som kan benyttes i oplevelsesøkonomien i 2021. Loven gælder  fra 1. januar 2021.

Desuden er arbejdsgiverbetalte Corona-tests og værnemidler blevet skattefritaget, arbejdsgivere er sikret fradragsret for udgifter til tests og værnemidler og Corona-støtte, som er tilbagebetalt senest 3 år efter modtagelsen, er også blevet skattefritaget.

Her følger en kort gennemgang af de nye regler for gavekort som kan benyttes i oplevelsesøkonomien i 2021:


Gavekort som i 2021 kan benyttes i oplevelsesøkonomien
Ligningsloven §16 (i særdeles snævre kredse også kendt som ’personalegode-paragraffen’) får et nyt stykke:

»Stk. 17. Værdien af gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser m.v., restaurationsydelser m.v. og forlystelsesydelser, herunder hos museer, teatre og biografer m.v., i Danmark eller et andet EU/EØS-land beskattes ikke, hvis personen i kalenderåret 2021 erhverver ret til gavekortet som led i et ansættelsesforhold, og den samlede værdi af sådanne gavekort modtaget som led i et eller flere ansættelsesforhold, ikke overstiger et beløb på 1.200 kr. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis tilkøb omfattet af 1. pkt. Såfremt den person, der erhverver gavekortet som led i et ansættelsesforhold, mod betaling ombytter eller afstår gavekortet, finder 1. pkt. ikke anvendelse. Uanset kildeskattelovens § 43, stk. 1, anses gavekort omfattet af 1. pkt. ikke for A-indkomst, uanset om gavekortet ombyttes efter 3. pkt., medmindre den samme arbejdsgiver tildeler den ansatte gavekort, der overstiger den i 1. pkt. nævnte beløbsgrænse.«

Hvis den beløbsmæssige grænse på 1.200 kr. overskrides, skal den ansatte beskattes af hele værdien af det eller de modtagne gavekort.

For at sikre, at skattefritagelsen målrettes støtte af de virksomheder, som gavekortet kan bruges til, og ikke medfører skattefritagelse af kontant løn, er gavekortet ikke omfattet af skattefritagelsen, hvis den ansatte ombytter gavekortet til kontanter. I så fald skal den ansatte selv oplyse den skattepligtige værdi på sin årsopgørelse.

Modtager en ansat gavekort fra flere arbejdsgivere, som tilsammen overskrider beløbsgrænsen på de 1.200 kr., skal medarbejderen også selv oplyse værdien af de skattepligtige gavekort på sin årsopgørelse.

Holder den enkelte arbejdsgiver sig til at give 'oplevelsesgavekort' op til 1.200 kr., bliver der altså aldrig tale om indberetningspligt til eIndkomst for arbejdsgiveren. Ombyttes gavekort til kontanter bliver det dog skattepligtigt, men medarbejderen skal altså. som nævnt ovenfor, selv medtage beløbet på på sin årsopgørelse.


Kommentar
Denne særlige gavekortstype som kan benyttes i oplevelsesøkonomien i 2021, må ikke forveksles med reglerne for arbejdsgiverbetalte påskønnelser (personalegoder), der falder ind under bagatelgrænsen på 1.200 kr. årligt (2021-sats). De regler lever fortsat deres eget liv.

Gavekort (generelt) har ofte en relativt bred anvendelsesmulighed og bliver derfor i praksis sidestillet med kontanter. Derfor vil ansatte, der får foræret et gavekort fra deres arbejdsgiver, som udgangspunkt være skattepligtige af gavekortet, uanset værdien af gavekortet. Sådanne gavekort, som sidestilles med kontanter, anses – lige som den kontante del af en lønmodtagers løn – for A-indkomst. Dette indebærer, at arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af gavekortet og indberette gavekortet til eIndkomst for den måned, hvori gavekortet gives.

Efter praksis er julegaver i form af et gavekort til f.eks. én bestemt navngiven restaurant skattefri for den ansatte, hvis der er tale om gavebevis, der alene kan anvendes til f.eks. dagens skipperlabskovs, og den samlede værdi af personalegoder i løbet af året ikke overstiger et samlet beløb på 1.200 kr. (2021-sats). Et gavekort til overnatning på et hotel kan efter praksis ligeledes gives skattefrit, hvis værdien er under beløbsgrænsen.

Hvorvidt gavekort kan anses for naturalier og omfattes af bagatelgrænsen for mindre personalegoder beror på en konkret vurdering. Det har dog i administrativ praksis været en klar betingelse, at gavekortet ikke må kunne ombyttes til kontanter.

De nuværende regler i betalingsloven betyder imidlertid, at forbrugere i praksis næsten altid vil være sikret retten til at ombytte et gavekort til kontanter, da hovedparten af alle gavekort i dag er elektroniske.
Men hvis man gør det, gælder skattefritagelsen altså ikke. Som nævnt ovenfor bliver gavekort der ombyttes til kontanter skattepligtige, men medarbejderen skal altså selv huske at medtage beløbet´på på sin årsopgørelse. Hvis medarbejderen ellers husker det...

En lønmodtager/skatteyder kan straffes for overtrædelse af Skattekontrolloven, hvis lønmodtageren forholder sig 'alt for afslappet' til indholdet af sin årsopgørelse. Dvs. det er lønmodtagerens eget ansvar, at der på årsopgørelsen oplyses korrekte beløb. Der var jo en (god) grund til, at det tidligere hed en ’selvangivelse’. Man skal ’selv angive’ de korrekte beløb…

Oplyser en lønmodtager ikke på sin årsopgørelse, at han har modtaget et skattepligtigt gavekort, er der tale om en dadelværdig handling. Straffen bliver formentlig et 'adfærdsregulerende dask i nakken' i form af en bøde.

Gavekort givet inden lovforslaget blev vedtaget
Det bemærkes, at arbejdsgivere fra den 1. januar 2021 og frem til, at lovforslaget blev vedtaget den 23. marts 2021, skulle foretage indberetning og indeholdelse efter de gældende regler, hvis der i perioden 1. januar - 23. marts 2021 er givet gavekort til medarbejdere. Hvis arbejdsgiveren har givet ansatte gavekort i denne periode, skal arbejdsgiverne derfor huske at rette de tidligere foretagne indberetninger, så den ansatte ikke beskattes af værdien af skattefri gavekort i 2021.

Til natbordet
Lovforslaget som det er vedtaget i Folketinget til behageligt selvstudium
Her kan du også præcist se, hvad disse gavekort er tiltænkt at kunne benyttes til.


Sagsgang
Fremsat 10-02-2021
Behandlet / henvist til udvalg 25-02-2021
Frist for spørgsmål 02-03-2021
Frist for ændringsforslag 08-03-2021
Frist for svar 08-03-2021
Politisk drøftelse 11-03-2021
Betænkningsafgivelse planlagt til 11-03-2021
2. behandling 16-03-2021
Vedtaget på 3. behandling 23-03-2021


Relevante kurser der bl.a. behandler gaver fra arbejdsgiver
Aktuel Løn 2021
Lønindberetning fra A-Z
Personalegoder 2021